Теориялық және практикалық психология кафедрасы

  • Білім беру

  • Кафедра туралы

   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  институтында психология кафедрасы дербес кафедра ретінде 1972 жылы құрылған (28 қазан 1972 жылы № 150 бұйрық негізінде). Кафедра Республика көлемінде қызмет атқарып жүрген  танымал ғалымдарды қалыптастырған және білім берудің әр саласына  психолог-педагог мамандарын даярлайтын шеберхана іспетті өзіндік терең тарихы бар ұжым.

   • 1973-1976ж. аралығында алғашқы кафедра меңгерушісі психология ғылымдарының кандидаты, доцент Е.С.Суфиев;
   • 1976-1989ж. психология ғылымдарының кандидаты, профессор Қ.Р.Рахимбеков;    
   • 1989 – 2017ж.   психология ғылымдарының докторы, профессор Х.Т.Шерьязданова;
   • 2017-2019ж. психология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушысы Л.К.Ермекбаева;
   • 2019 жылдан  философия ғылымдарының докторы (PhD) А.Ж.Аяпбергенова басқарып келеді.

   Кафедрада «Онтогенезде тұлға қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері» атты ортақ   ғылыми-зерттеу бағыты бойынша жұмыстар жүргізіліп келеді.  

   Білім беру бағдарламалары: 5В010300/6В01101 — Педагогика және психология,  5В050300/6В03102 — Психология,  7М03102-Магистратура бойынша мамандар даярланады.

   Білім беру бағдарламасының мазмұны   білім беру саласында педагогика және психология ғылымдарының және  озық педагогикалық тәжірибенің жетістіктеріне, жоғары білікті мамандардың қазіргі  заманауи талаптарына сәкес келеді.

   Миссия және стратегия

   Ұлттық және халықаралық еңбек нарығына қажетті, қазіргі заманғы психологиялық зерттеу әдістерін меңгерген білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік және құқықтық салалардағы кәсіби психологтарды даярлау.

    • Топанова Гулмира Түяққызы

     Лауазымы: Бағдарлама көшбасшысы, PhD

    • Ақпарат

    Топанова Гулмира Түяққызы

    Лауазымы: Бағдарлама көшбасшысы, PhD

    +77012626451

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1991ж. Қарағанды ​​мемлекеттік педагогикалық институты, психология және педагогика оқытушысы. Тәрбиеші
    • 2008 ж. Психологиялық және неврологиялық атауы В.М. Бехтерев институты. Медициналық психология (психодинамическую терапия арқылы сот сараптамасы, қадағалау)
    • 2011 ж. Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты.
    • Ағылшын тілінде психология оқытушысы

     ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • JANYM жобаның сарапшы психологы
    • «Психотерапевттер мен психологтар одағы» ұлттық өзін-өзі реттейтін ұйым жанындағы Халықаралық психотерапия бойынша ғылыми кеңестің мүшесі, Санкт-Петербург.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Тұлға психологиясы
    • Психометрика
    • Когнитивті психология
    • Психодинамикалық психотерапия

    ЗЕРТТАУ  ЖОБАСЫ:

    • Тұлға сәйкестігінің семантикалық шартталуы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    Шетелдік журналдар

    • 1. Lingual Consciousness a Psychical Ground for Acquiring Three-Lingual Education in the Republic of Kazakhstan International Congressof Psychology (ICP2016) ЯПОНИЯ Йокогама, 2016
    • 2. Методические аспекты психодиагностического исследования языкового барьера в условиях полиязычия Журнал научных статей ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ (ВАК, РИНЦ), 2016
    • 3. Профессиональная идентичность в контексте самоактуализации личности Электронный научно-образовательный вестник ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ (ВАК, РИНЦ), 2016
    • 4. Model of Students Prоfessional Competence Formation International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 9(1), с. 3965-3971 November 2019

    Отандық журналдар

    • 1.Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности психолога Вестник КазНПУ им. Абая №3, 2017 июль
    • 2.Психология статуса идентичности как методологическая проблема Вестник КазНПУ им. Абая №3, 2017 июль
    • 3.Роль автобиографических воспоминаний в проявлении жизнестойкости личности Вестник КазНПУ им. Абая №4, 2017 октябрь
    • 4.Профессиональная идентичность как условие карьерного роста и самоопределения личности. Вестник КазНПУ им. Абая №3, 2018 июль
    • 5.Сәбилерге мәтіндерді эмоционалды қабылдауға үйрету Вестник КазНПУ им. Абая №3, 2019 июль
    • 6.Способы обучения психологическому  консультированию в экзистенциальной психологии: ограничения и необходимость.  перемен Вестник КазНПУ им. Абая №3, 2019 сентябрь
    • 7.Ценностное самоопределение выпускников школы в контексте обновлённого образования Вестник КазНПУ им. Абая №3, 2019 сентябрь
    • 8.Психологические методы отбора персонала в поликультурной среде Вестник КазНУ им. аль-Фараби\№3 (70), 2019
    • 9.Балалардың мектепке психологиялық дайындығын қалыптастыру формалары Вестник КазНПУ им. Абая. №4. – 2019
    • 10.Жоғары сынып оқушыларының танымдық қызығушылықтарының даму ерекшеліктері Вестник КазНПУ им. Абая. №4. – 2019
    • 11.Ценностное самоопределение молодёжи в условиях онлайн-обучения Вестник КазНПУ им. Абая. №4. – 2020
    • 12.Бастауыш сыныбындағы балалардың жетістікке жетуге бейімделудегі ата- ананың рөлі (тілдік кедергі болған жағдайда) Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Серия ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ № 2 (131)/2020

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР:

    • 1.Влияние личностных особенностей студентов на возникновение зависимостей от социальных сетей Межрегиональная научная конференция. г. Горно-Алтайск (РИНЦ), 2017
    • 2.Проблема искусственного интеллекта в психологии Материалы 1-й Международной научно-практической конференции. Издательство: Государственный университет управления г.Москва, 2017
    • 3.Этничность как конструкт идентичности личности Статья в сборнике трудов Межрегиональной научной конференции. г. Горно-Алтайск, январь (РИНЦ), 2018
    • 4.Абдирахманова Я.С., Топанова Г.Т. Касымжанова А.А. Psychological aspects of overcoming language barriers in students of non-language specialities. - Сборник II МНПК «Инновационно-предпринимательское образование в контексте повышения качества жизни». Ноябрь 2019
    • 5. Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов. Межвузовский сборник научных статей с международным участием Барановичский государственный университет Беларусь Выпуск 9 2020
    • 6.Особенности адаптации детей младшего школьного возраста (при наличии языкового барьера) Международная научная конференция  Таразкий государственный педуниверситет г. Тараз март 2020
    • 7. Языковой барьер и пути его преодоления у младших школьников. Материалы IX Международной научно-практической конференции , Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития май 2021

    МОНОГРАФИЯЛАР:

    • 1. Коллективная монография Здоровье, безопасность, образование Эл. Сборник Санкт-Петербург ISBN978-5-9909004-3-1  /  Под   общей   и   научной редакцией доктора психологических наук, профессора В. Л. Ситникова, кандидатов психологических наук С.А. Бурковой, Э.Б. Дунаевской. – СПб.: «Социально-гуманитарное знание», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», 2017
    • 2. Монография Смысловая обусловленность идентичности личности   ПГПУ Павлодар ISBN 978 601 267 561 0, 2018
    • 3. Монография The semantic conditionality of personality identity ПГПУ Павлодар ISBN 978 601 267 562 7 , 2018
    • 4.Коллективная монография Man in the modern world: identity and intercultural communication International collective monography Düsseldorf, Germany 2019 ISBN 978-3-00-063169-6 Энциклопедист-Максимум, 2019. – 587 с.
    • 5. Коллективная монография Идеи устойчивого развития в истории, культуре, образовании Международная коллективная монография. МГУ им. М.В. Ломоносова Москва 2021

    ОҚУЛЫҚТАР:

    • 1.Социально-психологические тренинг ПГПУ Павлодар, ISBN 978-601 267 006 6 , 2017
    • 2. Психологиялық кенес беру негіздері ПГПУ Павлодар ,  ISBN 978-601 267 167 4 , 2017

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2009 Баяндама Развитие идеи адаптивности личности как условие формирования цивилизационного сознания  Международная научная конференция Россия и россияне: особенности цивилизации, посвященная 80-летию АЛТИ-АГТУ. Архангельск, 22–24 мая
    • 2010 Баяндама Восприятие мира в японской культуре и в творчестве Акиры Курасавы Международная научная конференциия «Наследие Акиры Куросавы в контексте Российской и мировой культуры (к 100-летию со дня рождения)» г. Москва 20-22 июня
    • Шерязданова Хорлан Тоқтамісқызы

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Шерязданова Хорлан Тоқтамісқызы

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +77057755059

    1967 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің психология факультетіне оқуға түсті. Ломоносов М.В., оны 1972 жылы психология мамандығы бойынша бітірді. 1972 - 77 – КСРО Педагогикалық ғылымдар академиясының Жалпы және педагогикалық психология ғылыми-зерттеу институтының стажер ғылыми қызметкері, аспиранты. 1972 жылы Мәскеу қаласындағы КСРО Педагогика ғылымдары академиясының Мектепке дейінгі тәрбие ғылыми-зерттеу институтында «Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу әсерлеріне селективті қатынасты дамыту» атты кандидаттық диссертациясын қорғады.

    1977-1980 жылдары-Қазақ ПИ психология кафедрасының оқытушысы. Абай. 1980 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтында жұмыс істейді. 1980-1999 жылдары-оқытушы, аға оқытушы, доцент, психология кафедрасының меңгерушісі, докторант. 1999 жылы Ресей, Мәскеу қаласында 19.00.07 – Педагогикалық психология мамандығы бойынша "мектепке дейінгі білім беру педагогтары мен психологтарын кәсіби даярлаудың психологиялық негіздері" тақырыбында докторлық диссертация қорғады. 2001 жылы ҚР ЖАК "Психология"мамандығы бойынша профессор ғылыми атағын алды. 1989-2000 жылдары Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде психология кафедрасының меңгерушісі, 2000-2018 жылдары Қазақ педагогика және психология факультетінің теориялық және практикалық психология кафедрасының меңгерушісі. Қазақ және орыс тілдерінде 200-ден астам мақала, 20 монография және 14 оқу құралы жарық көрді. "Психология"мамандығы бойынша 3 доктор, 30 психология ғылымдарының кандидаттары, 12 магистрант дайындалды.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1967-1972 жылдары-Мәскеу мемлекеттік университеті. М. Ломоносов, Мәскеу, КСРО.

    ҰЙЫМДАРҒА   МҮШЕЛІГІ  ЖӘНЕ  ҚОҒАМДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ:

    • 2002 - 2005 жж – Қазақстан Республикасы Жоғары аттестаттау комиссиясының педагогика және психология бөлімінің сарапшысы
    • 2006 жылдан 2008 жылға дейін ҚазМемЖенПИ жанындағы диссертациялық кеңестің мүшесі, 13.00.03 – түзету педагогикасы мамандығы,
    • 2008 - 2010 жж ҰҚК Академиясы жанындағы докторлық кеңестің мүшесі.
    • Түзеу педагогикасы ұлттық ғылыми-практикалық орталығының сарапшысы – ғылыми кеңесшісі, 2011 ж.
    • 2016 жылдан бастап «Қазақ психологиялық қоғамы» РҚБ Құрметті мүшесі 2015-2015-2019, Сорос-Қазақстан Қорының білім саласындағы гранттық бағдарламаларының сарапшысы.

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Тұлға психологиясы
    • Жас және балалар психологиясы
    • Даму психологиясы
    • Қарым-қатынас психологиясы
    • Терапиялық техниканың негіздері

    ЗЕРТТАУ  ЖОБАСЫ (лары):

    • 1978 ж. -  ПҒА мектепке дейінгі тәрбие институты, 19.00.07 «Жас, балалар және педагогикалық психология» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. Мәскеу  қ.
    • 1999 ж-РАҚ отбасы және бала ҒЗИ, психология ғылымдарының докторы дәрежесіне диссертация қорғау, мамандығы 19.00.07 "Педагогикалық психология", Мәскеу қ.,
    • "Өзін-өзі тану" инновациялық бағдарламасының жетекшісі, 2003 ж.
    • "Мәдени мұра" жобасы 10 томдық әлемдік ірі психологтардың еңбектері қазақ тілінде.2006 ж.
    • "Атажұрт "халықаралық қорының жұмыспен қамту жол картасы"Кәсіптік бағдар берушісі". 2014 ж.
    • Авторлық құқықтарға патент куәлігі «Psychology of management » Программа для ЭВМ: ««Psychology of management»" №15103 11.02.2021 ж. Сапаргалиева А. Ж., Аралбаева Р. Ж. бірге.
    • Авторлық құқыққа патент куәлігі 14.06. 2021«Технология метода сказкотерапии в практике психологической помощи.Учебно- методическое пособие».Э. В. Исхаковамен бірге.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. Психология общения в медицинской практике. Журнал «Высшее образование сегодня», №4, 2015, стр. 44-49
    2. Профориентационная работа в образовании.Доклады Казахской Академии образования, № 2, 2015, стр.166-172
    3. Training of Specialists of Helping Professions in the Republic of Kazakhstan       печать «Mediterranean Journal of Social Sciences» Vol 6. №2 S4 2015 p.111-114
    4. Новая технология проведения профориентационной работы. Журнал «Высшее образование сегодня», №6, 2015, стр.32-36
    5. Применение сказкотерапии в психологическом сопровождении семьи, имеющей ребенка с онкологическим заболеванием.Журнал «Высшее образование сегодня», №7, 2015, стр.75-80
    6. О психологической диагностике в профориентационной работе. Журнал «Педагогика и психология», №1 (22) 2015, стр. 111-115
    7. Социально- психологические аспекты работы психолога с буллингом в казахстанской школе печат  Журнал «Высшее образование сегодня», №12,2015, стр. 31-36
    8. Модернизация образовательных программ для социальной сферы как форма повышения конкурентноспособности специалистов печат  Журнал «Педагогика и психология», №3 2015, стр. 11-18
    9. Реалии и перспективы подготовки специалистов для социальной сферы в Республике Казахстан.Журнал “ Доклады Казахской Академии образования”, №4, 2015 стр. 100-106
    10. Модернизационные подходы в подготовке специалистов нового формата в социальной сфере в Республике Казахстан.Журнал “Высшее образование сегодня”,№10,2015 стр. 35-44
    11. Психофизиологические особенности эмоционального выгорания в педагогической деятельности.Журнал “Хабаршы”, Қазмемқыздар ПУ №5 (59), 2015, стр.182-187
    12. Новые форматы модернизации высшего психологического образования  в Республики Казахстан.Журнал «Педагогика и психология», №1 2016, стр. 9-18.
    13. К разработке модели выпускника – психолога в образовании. Журнал «Доклады Казахской Академии образования», №4, 2016 стр.
    14. Комплексная социально –психологическая программа психического здоровья населения в РК печат  Хабаршы Вестник Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, №2,2017,
    15. Диагностическое исследование эмоционального выгорания преподавателей колледжа.Журнал «Ученые записки» Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы. 2017, №1,С.45
    16. Психологический анализ суицидов у подростков/соавтр.Олифтаева М./ Журнал «Доклады Казахской Академии образования», №3, 2018 ., ISSN 2305-7831        2018 г
    17. К разработке коррекционной программы по преодолению негативного влияния эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагогов/ Журнал «Педагогика и психология», № (2) 2018 г          .
    18. Алгоритм построения образовательных программ по психологии в Республике Казахстан. Доклады Казахской академии образования, №3, 2020. - С.19-26.

    МОНОГРАФИЯЛАР:

    • 1. Психология общения в дошкольном образовании: теория и практика.-Алматы: Қазақ Университеті, 2015.
    • 2. Реалии и перспективы подготовки специалистов-психологов в высшем звене образования.-Алматы: Қазақ Университеті, 2019.-243 с.

    ОҚУЛЫҚТАР:

    • Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми подросткового и юношествого возраста: Х.Т.Шерьязданова,  Э.В. Исхакова/Учебно-методическое пособие – 2-е изд., доп. – Алматы, Казгосженпу, 2015-105 с. ISВN 978-601-04-1555-3
    • Статус педагога: рост, ресурсы и развитие личности: Х.Т.Шерьязданова,  Э.В.Исхакова/Учебно-методическое пособие, «Казгсоженпу», Алматы,  2014 г., 178 с., ISВN978-601-224-589-9

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР:

    • О психологической диагностике в профориентационной работе. Перспективы развития дошкольного образования в Республике Казахстан       Материалы Международный научно-практической конференции. Современное дошкольное образование: новые форматы модернизации”, Санкт –Петербург, 2015 стр.105-110
    • Новые подходы в организации подготовки специалистов – психологов в высшей школе Республики Казахстан.Матералы международной  конференции, 10-13 марта  2016, “Психология 21 веке”, журнал «Вестник интегративной психологии», стр.258-261. Бухара (Узбекистан)
    • Социально – психологическая программа психического здоровья населения  Республики Казахстан.Материалы международной научно- практической  конференции «Психолого –социальная работа  в мегаполисе: поиски и решения» , 20-21 апреля , 2016, Санкт-Петербург, стр. 85-88
    • Новый формат дошкольного образования в Республике Казахстан. Сборник матералов международной  научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития функциональной граммотности учащихся в современном начальном образовании» 2016 г, стр.263-266
    • Перспективы развития дошкольного образования в Республике Казахстан  Материалы Международный научно-практической конференции. Современное дошкольное образование: новые форматы модернизации”, Санкт –Петербург, 2015 стр.105-110
    • О программе профилактики психического здоровье человека в РК.Сборник материалова международной конференции «Социальная инклюзия: новые ориентиры социализации детей, » Ташкент, Республика Узбекистан, 2017г.Том.2 стр.74-77.
    • О программе профилактики психического здоровье человека в РК.Сборник материалова международной конференции «Социальная инклюзия: новые ориентиры социализации детей, » Ташкент, Республика Узбекистан, 2017г.Том.2 стр.74-77
    • Новые разработки в области психологических технологии в Республике Казахстан. Материалы Международной научно-практической конференций «Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения», Россия, Санкт-Петербург, 20-21 апреля, 2017.
    • Международная научно-практическая конференция “Включение детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс: прошлое, настоящее, будущее” 2021 ж
    • Психологические особенности самостоятельной работы в профессиональной подготовке студентов.«Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24 января , 2021 жыл.ISBN 978-601-346-071-0
    • Касымова Гульнар Маруповна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Касымова Гульнар Маруповна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77019188326

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1) Есік педагогикалық училищесі, "бастауыш сынып мұғалімі және аға пионер жетекшісі"мамандығы (рег.№ 893, с № 793768 5.07.1972 ж.);
    • 2) Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, тарих-педагогика факультеті, "Педагогика және психология (мектепке дейінгі)" мамандығы (рег. № 8269 г-I № 236199 28.07.1977 ж.).

    Ғылыми дәрежесі, атағы: психология ғылымдарының кандидаты ("мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда дамытушы ойындарды қолданудың психологиялық-педагогикалық негіздері" мамандығы 19.00.07 –Педагогикалық психология FK № 0003772 от 30.01.1998), доцент (мамандығы 19.00.00 - Психология ДЦ № 0004626 от 25.01.2002).

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • пед.еңбек өтілі – 49ж., оның ішінде оқытушылық – 44 оның ішінде: ЖОО-да-30. 1972-1973 жылдары Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы "Октябрьский" (қазіргі "Космос") ауылында балабақша тәрбиешісі, 1977-1982 жылдары Қаскелең педучилищесінде, ал 1982-1991 жылдары Алматы №2 педучилищесінде сабақ берді. 1991 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін Қазұжқпу теориялық және практикалық психология кафедрасының доценті.

    ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС:

    1998-2010 жылдары аға ғылыми қызметкер, Алматы қаласындағы түзету педагогикасының ұлттық ғылыми-практикалық орталығында ҚР БҒМ іргелі-қолданбалы зерттеулер тақырыптарын орындаушы және мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған эксперименттік түзету-дамыту бағдарламаларын әзірлеуші (мектепке дейінгі топтардан 0-9 сыныптарға дейін); 2001-2007 жылдары "Бөбек" қорының "өзін-өзі тану" рухани-адамгершілік білім беру жобасын орындаушы, 1-ші және 4-ші сынып оқушыларына арналған "Өзін-өзі тану" оқу-әдістемелік 2001ж.), сондай-ақ жоғары оқу орындарының 1-курс студенттері үшін (2007ж.); лектор, тренер-модератор әдістемелік семинарларда: жоғары оқу орындарының оқытушылары, мектепке дейінгі және бастауыш мектеп буындарының педагогтары үшін (2001-2007ж.ж.); ҚР-дағы ЮНИСЕФ қорының Мектепке дейінгі балалық шақ мәселелері бойынша Семей қ. (2006ж.); Темпус бағдарламасы бойынша ҚР-да "әлеуметтік қызметкерлер, мүгедектер мен еріктілер қауымдастығы" ҚБ (АСРИВ) Шульбинск қ. балалар үйінің әкімшілігі мен педагогикалық персоналына Семей облысы (25-27 мамыр 2010); Алматы қ. "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" РМГП онкологиялық аурулары бар балаларға психологиялық көмек көрсету бойынша "Нұрлы шак" әлеуметтік жобасын орындаушы (2013 - 2014ж.), "қажеттіліктері шектеулі және қарт адамдарға психологиялық қолдау көрсету" оқыту семинарының дәріскері 23.08.2017 ж. ҚР-да "әлеуметтік қызметкерлер, мүгедектер және еріктілер қауымдастығы" ҚБ (АСРИВ). 2002 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР БҒМ тест тапсырмаларын сараптауға және әзірлеуге қатысады.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    156-дан астам ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде: "мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуын диагностикалау мен түзетудегі дамытушылық ойындар" уч. - мет. пос. (2000)," балалар мазасыздығының ойын терапиясының психологиялық негіздері " уч.-мет. (2005), "Психология "және" Педагогика және психология "мамандықтарының педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттері үшін бітіру біліктілік жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік ұсынымдар (2007, 2009)," жоғары мектепте "Өзін-өзі тану "пәнін оқыту әдістемесі" уч. - мет.к. мұғалімдер үшін (2007, бірлескен.: Абеуова и.А., Ауталипова у. и., Бапаева М. К., Шерьязданова х. т.), "Арнайы білім беру бағдарламасы: көмекші мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары -3" (2009, соавт. Баймуратова а. т.)," мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілінің дамымауымен қарым-қатынас дағдыларының ойын терапиясы " мет. пос. (2010ж.)," интернат мекемелерінде балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру және әдістері " жәрдемақы (2010ж., соавт. Олар: Айдарбекова А. А., Хакимжанова Г. Д.) және т. б.

    Патенттер: авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы куәліктері бар 2 электрондық оқу құралы: ғылым туындысы және ЭЕМ-ге арналған "балалар алаңдаушылығын түзетудегі ойын терапиясы" бағдарламасы (2021 жылғы 12 наурыздағы№ 15865, 2021 жылғы 10 наурыздағы №15817); ғылым туындысы және ЭЕМ-ге арналған "мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуындағы дамыту ойындарының технологиясы" бағдарламасы (2021 жылғы 12 наурыздағы№ 15866, 2021 жылғы 10.03.2021).

    2015-2021 жылдар үшін: ККСОН-4; РИНЦ -2; Web of Sciense (Glarivate Analytics) and Scopus ( Elsevier) -1.

    • 1.Балаларды психологиялық қолдау практикасы жәнеемдеу мекемесінің жағдайындағы онкологиялық аурулары бар жасөспірімдер/ / Хабаршы Вестник серии "Психология" атындағы ҚазҰПУ.Абай Көшесі № 1(42), Алматы, 2015. – с. 17-21  
    • 2. Студенттердің кәсіби дайындықтағы өзіндік жұмысының стратегиясы. ККСОН / / КАО-2019 баяндамалары. – №1,с.140-149 бірлескен автор: Шерьязданова Х.Т. – пс.ғ.д., профессор  ҚазҰҚПУ
    • 3. Ойынының түзету-дамыту әлеуетінің психологиялық ерекшеліктері / / Қазақстан ғылымы және өмірі, №12/5 (151) 2020 Б. 351-355 ISSN 2073-333X  
    • 4 Ақпараттық технологиялар саласындағы қызметкерлерді іріктеу кезіндегі маманның психологиялық бағалау теориясы мен практикасы бірлескен соавтор:Мерянова Н.С. магистрант 2к. ҚазҰҚПУ
    • 5. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әлеуетін қалыптастырудағы ойынның рөлі (РИНЦ, 1,387) //Междунар. журнал бөксе. мен фунд. исслед. №1(3 бөлім), Мәскеу: "жаратылыстану академиясы" 2016. – с. 416-420 cоавторлар: Қалыбекова г. Ж.; Жүнісбекова Ж. А.; Керімбекова Р. А.; Битабаров Е. А.
    • 6. Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру мекемелері үшін ойын терапиясы мамандарын даярлау (РҒДИ 0,033...) / / Хабаршы. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің ғалымдары. психология және әлеуметтік жұмыс институты. – СПб., 2016. - Вып.1Т.25, с. 159-164
    • 7. Педагогикалық қорлартехнологияға арналған діни білім беру қоры (Scopus) //Интеллектуалды бұзылудың Jornal - диагноз және Treatnent, 2021 Volume 9,No1, P. 7e - ISSN 2292-2598/21: Beisenova Zhaina, Sangilbaev Ospan, Mucazhanova Элмира және Берсугирова Толганай.
    • 8. Ғылым жұмысы:" Балалар мазасыздығын түзетудегі ойын терапиясы "компьютерлік бағдарлама:" Балалар мазасыздығын түзетудегі ойын терапиясы "  авторға патент. құқық. 2021 жылғы 12 наурыздағы № 15865; 73б. 10 наурыздағы №15817.
    • 9. Ғылым жұмысы:"Мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуындағы даму ойындарының технологиясы". ЭВМ-ге арналған бағдарлама:" мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуындағы даму ойындарының технологиялары "  авторға патент.құқық. 2021 жылғы 12 наурыздағы № 15866; 2021.03.10 №15818; 215б.
    • Г. М. Қасымова өскелең ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі елеулі жетістіктері үшін "Ы. Алтынсарин" (29.12.2009 ж. № 1140 ӘБ.) стипендиясымен марапатталған. Ж.Аймауытова (Алматы, 2010 ж. желтоқсан), "Құрмет белгісі" мерейтойлық медалімен (02.09.2014 ж. №100 пр. №337, атындағы күміс медальмен марапатталды. А. Байтұрсыновтың жоғары халықтық білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін білікті кадрлар даярлауда Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындары қауымдастығының растаушы сертификаты бар (2017ж.); қоғамдық наградалар мен атақтар жөніндегі республикалық кеңестің жоғары халықтық білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін білім беру үздігі медалімен марапатталған (2018 жылғы 01 қазандағы сертификаты бар № BI-771 уд.); "Алғыс" медалімен марапатталған (19.03.2021 ж.).
    • Бапаева Мариям Курмангалиевна

     Лауазымы: Ғылым кандидаты, доцент

    • Ақпарат

    Бапаева Мариям Курмангалиевна

    Лауазымы: Ғылым кандидаты, доцент

    +77756074411

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1981-1985жж аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты «Педагогика және психология(мектепке дейінгі тәрбие) мамандығы
    • мектеп жасына дейінгі педагогика және психология пәндерінің мұғалімі, мектеп жасына  дейінгі балалар тәрбиесінің методисі квалификациясы берілді
    • 2001ж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «Жоғары мектепте психологиялық білім беруді жетілдірудің ғылыми-теориялық негіздері» атты кандидаттық диссертациясын қорғалған.2001 ж. Психология ғылымдарының кандидаты ғылыми
    • 2010 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы  бақылау комитетінің 2010 жылғы 23 сәуірдегі шешімімен  психология  мамандығы бойынша  доцент ғылыми атағы берілді.
    • 2017 жылдан профессор міндетін атқарушы.
    • 1981 ж. Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан қаласындағы №2 балалар бақшасында тәрбиеші
    • 1985-1987 ж.ж. Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан қаласындағы №2 балалар бақшасында тәрбиешісі, бала бақша меңгеруші қызметін атқарды.
    • 1987 жылдың қазан айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология факультеті, теориялық және практикалық психология кафедрасының профессоры м. а қызметінде.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:  

    • Жоғары мектепте психологиялық білім беруді жетілдірудің ғылыми-теориялық, практикалық  мәселелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • K.Kaldybay., T.Abdrassilov., A.Chaklikova., Zh.Nurmatov. Formation of religious consciousness as an antidote against extremism and radicalism in society and individuals (religiousphilosophical analysis) Astra Salvensis - review of history and culture, year VI, no. 1 (11), 433-447. 2018. Review edited by ASTRA Nãsãud Department, Salva Circle and ,,VasileMoga” Department from Sebeş.
    • Psychologica Peculiarities of Occupational Choice by High School Students  «Peculiaridades psychologicas sobre la eleccion ocupacional de los estudiantes de secundaria»., Journal Education in the Knowledge Society journal homepage20 (2019) http://revistas.usal.es/index.php/eks/
    • G. T. Abitova,     Z. T. Koksheeva, A. A. Kapenova Z.D. Utepbergenova. Psyhoemotional Aspects for Creative Potential Development within the Framework of Schoolchildren Informational Culture Environment.,Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 406-412 406
    • G. T. Abitova., Z.D. Utepbergenova    Self-Reflection as a Tool for the Formation of Information Culture Foundations of Preschool Children. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment,   2020, Volume 8, No. 2
    • Nakatkova O, Nurkassymova S,IIimkhanova L Analysis of studies of the dynamics of age differences in age subkulture personality:psychological preparation for the upcoming changes in their lives in a multiethnic modern society. Journal o fcomplementary medicine research. Том 11 Выпуск: 4 Стр 288-298.2020 11.04.
    • Экстремалды жағдайлардың негізінде туындайтын стресстік бұзылыстардың психологиялық ерекшелігі. //Абай атындағы ҚазҰПУ«Хабаршысы» «Педагогика ғылымдары» сериясы», №1, 2013. 62-66 б.
    • Тұлғааралық өзара әректтестік мәселесінің отандық және шетелдік психологтардың еңбектеріндегі зерттеліну жағдайы.//Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы» №3, 2013. 14-17 бб
    • Тұлғааралық өзара қарым-қатынасқа қажеттілік –тұлға белсенділігінің қайнар көзі. //Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы» «Психология» сериясы № 1.  2014. 48-55 бб.
    • ЖОО-да студенттердің психологиялық білімдер мен дағдыларды және іскерліктерді меңгеруде оқу іс-әрекетінің ықпалы.//Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы» «Педагогика ғылымдары» сериясы,№3  2014. 105-109 бб.
    • Студенттердің коммуникативті мәдениетін қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктері.//Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы» «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4  2014. 122-126 бб.
    • Жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауы. //Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршысы» «Педагогика ғылымдары» сериясы,№2  2015. 266-270 бб.
    • Болaшaқ психологтaрдың кәсіби мaңызды сaпaлaрын дaмыту – мaмaнның іс-әрекетті тaбысты орындaуының негізі.//әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және социология сериясы. №2 (57). 2016.53-60 бб
    • Кәсіби маңызды сапалар – маманның кәсіби дамуының құралы ретінде. //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(49), 2016. 207-210бб.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2021. 26-28.02. Copenhagen.Scientific Collection Interconf «Global and Regional Aspects of sustainable development». Белгісіздік жағдайында ерте жүктіліктің алдын -алудың психологиялық ерекшеліктері
    • 2021. Түркия.ISARS 1-INTERNATION AL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIONCONGRESS `(1-Халықаралық инновациялық ғылыми зерттеулер конгресі.) Белгісіздікті психологиялық бастан кешіру және эмоциялық ерекшеліктері
    • 2019 Singapore. 18th – 19th February. 8th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology (CBP 2019)20-29. Research of influence of ethnopsychological concepts on intellectual development of children www.globalstf.org
    • 2018 ж. 11-13 қазан, V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері  Симпозиумы. Алматы. Тұлғаның ұлттық санасын қалыптастыруда психоэмоционалды  жағдайлардың   механизмдері. ISBN 978-601-224-964-4.
    • Фрустрациялаушы жағдайдағы мінез*құлық және өмірлік күрделі жағдаяттардың психологиялық ерекшеліктері. Қазақ Академиясының баяндамалары.№3, 134-143бб.2019. Астана.
    • Психологиядағы ана феномені әлеуметтік және психологиялық мәселе ретінде Қазақстанның ғылымы мен өмірі №2 (145) 2020
    • 2018.Ташкент. Актуальные проблемы. Между народная научно-прктическая конф. Психологические аспект подготовки кадров в республике Казахстан
    • Психологические проблемы современной семьи  //Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и решения.Материалы междунар научно-практ конф. 21-22 04. 2016. СПб.  С393-395
    • Психологические и психофизиологические особенности студентов.Современные инновации 2016. № 5 Научно-практический журнал «Современные инновации» подготовлен по материалам VI Междунар. научно-практической конференции «Современные инновации в науке, образовании и технике»  Москва 2016. С 75-78
    • Қазіргі студенттердің тұлғасын дамытудың өзекті мәселелері. Materials of the ХII international scientific and praktikal conference Condukt of modern science-2016, on Psychology and sociology.Politikal science.England 34-41бб.
    • Студенттердің қарым-қатынасы мен танымдық әрекеттрінің өзара қатынасы. Материалы ХIII международ научно-практическая конференция «Бъдещите изследования-2017» Педагогические науки. Психология и социология. Болгария. София. 2017.53-59бб.
    • Состояние и динамика психологического здоровья населения. Психолого – социальная работа в современном обществе: проблемы и решения. Материалы международной научно-практической конференции.Санкт-Петербург. 23- 24 апреля 2015. 279-281бб.
    • Аяпбергенова Альмира Женисбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    • Ақпарат

    Аяпбергенова Альмира Женисбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., PhD

    +77021195554

    Альмира Аяпбергенова-2005 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтына түсіп, 2009 жылы жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасын толық меңгеріп шықты. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2009 жылғы 04  шілдедегі шешімімен оған  педагог-психолог, педагогика және психология бакалавры  академиялық дәрежесі берілді. (ЖБ №0181933).

    2011 жылғы 26 мамыр шешімімен психология мамандығы бойынша  әлеуметтік ғылым магистрі академиялық дәрежесі берілді. (ЖООК –М №0009842).

    Білім және ғылым министрлігі, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен 2015 жылғы 20 мамырдағы №689 бұйрық Педагогика және психология мамандығы бойынша философия ДОКТОРЫ (PhD) ғылыми дәрежесі берілді.

     Еңбек жолын 2004 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология институтында, теориялық және практикалық психология кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а. қызметінде.

    «Дарынды оқушылардың қабілетін айқындау, дамыту» жобасы аясында өткен «Жоғары оқу орнының үздік педагогы–2020» атты республикалық байқауға қатысып, І дәрежелі диплом және төсбелгімен марапатталды.

    Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында білім беру сапасын арттыруға қосқан үлесі үшін министр А.Аймағамбетовтын ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫмен марапатталды.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика және психология бакалавры, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Әлеуметтік ғылым магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Педагогика және психология мамандығы бойынша философия ДОКТОРЫ (PHD), Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, (Қазақстан);

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан жас педагог-ғалымдар қауымдастығының мүшесі, (Қазақстан);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Магистранттардың педагогикалық қарым-қатынас жасауға психологиялық даярлығын зерттеу

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Әлеуметтік шиеленіс жағдайында (пандемия) мазасыз баланың отбасымен жұмыс жасау үшін психолог – консультанттарды кәсіби даярлау

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Development of students' professional competence within the studying of elective courses of inclusive orientation (SCOPUS) Man in India. 2017
    • Влияние психогимнастики  на познавательную деятельность младшего школьника  в условиях кризиса, «Қазақ білім академиясының баяндамалары» № 4, 2019 
    • Әл–Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Хабаршы, Психология және социология сериясы, Постановка проблемы обучения казахских студентов за рубежом и возможные пути её преодоления, №1 (72) наурыз, 2020 жыл.
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы, Балалық шақта гендерлік сәйкестілікті қалыптастыру мәселесінің теориялық негіздері, №1 (81), 2020 жыл.
    • Opcion, Anxiety manifestations typical of senior preschool children (SCOPUS) 35 (Special Issue 20), pp 2899-2921

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Магистранттардың педагогикалық қарым-қатынасқа психологиялық даярлығының логикалық-құрылымдық үлгісі, Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті хабаршысы профеесор Х.Т. Шерьязданованың ғылыми қызметіне арналған басылым, 2017 жыл
    • Психоэмоциялық күйлердің тұлғаның іс–әрекетіне ықпалы, Қалиев Серғазы Қалиұлының 90 жылдығына қарсы «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 1қараша, 2019 жыл.
    • Жыныстық–рөлдік және гендерлік сәйкестікті зерттеудің теориялық мәселелері, Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері 2019 жыл.
    • Студенттердің интернетке тәуелділіктерінің психологиялық ерекшеліктері, Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері 2019 жыл.
    • Бейсенова Жупаркул Жумабаевна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Бейсенова Жупаркул Жумабаевна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77073506214

    2013 жылдың қыркүйек айынан  бастап қазіргі күнінде ҚазМемҚызПУ, теориялық және практикалық психология кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а. 

    2012 жылдың сәуір айынан бастап 2013 жылдың қыркүйек айына дейін  «Бөбек» ҰҒПБСО, «Адамның үйлесімді  дамуы институтының » білім бағдарламалары  бөлімінің бастығы;

    2011-2012 жж.. - ҚазМемҚызПУ, теориялық және практикалық психология кафедрасының д.м.а.

    2008-2011 жж. – ҚазМемҚызПУ, жалпы психология кафедрасының меңгерушісі; 2004-2008 жж. – ҚазМемҚызПИ, жалпы психология кафедрасының д.м.а.

    2001-2004 жж. -  ОҚО, Шымкент қ., М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті,  Педагогика және психология факультетінің аға оқытушысы , 1994-2001жж. -  Шымкент қ., №2 мылқау балар мектебінің бастауыш сынып   мұғалімі

    БІЛІМІ:  

    • Жоғары, 1987-1989 жж. – ОҚО, Түркістан қаласындағы Ы.Алтынсарин атындағы Түркістан  педагогикалық  училищесі, бастауышты оқыту және тәрбиелеу            
    • 1989-1993 жж. Алматы қ., ҚазМем ПИ, мектепке дейінгі педагогика және психология  
    • 1998-2004 жж. Алматы қ., Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ, психология кафедрасының ізденушісі соискатель кафедры психологии КазНУ им.
    • 2004 ж. – Алматы қ., Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ защита кандидатской     
    • 19.00.2007 – педагогикалық психология мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғалды.

    БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ:              

    • Алматы қ. «Өрлеу» АҚ – ЖОО оқытушыларының біліктілігін көтеру курсы
    • мамыр 2014 жыл  (сертификат – 240 сағат); «Бөбек» ҰҒПБСО «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру  негіздері Алматы, 2013 ж.  «Бөбек» ҰҒПБСО «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру  орталығы«Концепция самопознания на основе   общечеловеческих ценностей   – универсальный подход», Алматы  2012 г.  ЖОО интерактивті әдістерді қолдану. Тренерлік курс.  Алматы қ., 2012 ж. Международная Академия Психологических наук. Институт Интегративной Психологии Профессионального развития.   «Интегративная психология «Персона». Алматы, 2012г.
    • NCSTE «Грантовое финансирование научных исследований». Алматы, 2012г.
    • Менеджмент высшей школы. Алматы, Казахский национальный       университет им. Аль-Фараби. 2011г.Основы теории и методики педагогических измерений. Астана, 2011г.Современные технологии обучения и развития личности студента. Алматы, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.  2011г.  Особенности обучения преподавания предмета «Самопознание» в ВУЗЕ (108 часов). Алматы, 2010г. Реализация основных принципов болонского процесса и внедрение   системы ЕСТS в вузах Казахстана. Алматы, 2010 г.Человек в условиях кризиса. Институт Психоанализа. г. Москва 2009г.Техника ведения тренинга. Институт Психоанализа. г. Москва 2009г. Основные технологии консультирования, 2005, Алматы;Самопознание, 2006, Алматы; Психологическая диагностика в типологическом методе, 2005,        Алматы;   Кредитная система обучения в высших учебных заведениях, 2005, Алматы;Ювенальная юстиция (в рамках Летней школы ЮНИСЕФ), 2006, Алматы;Социальная работа с несовершеннолетними (ЮНИСЕматыФ), 2006, Алматы;Отбасылық кеңес беру /Ричард Коннер, 2007, Новосибирск,Россия.  

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Алматы қ., Балалардың құқықтарын  қорғау Департаментінің үйлестіру  кеңесінің мүшесі;
    • Білім және ғылым министрлігі жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік, педагогикалық және  балалар психологиясы бойынша арнайы/ институционалды аккредитация сарапшысы,
    • Университетте студенттік топта куратор-эдвайзермін, («Педагогика ипсихология» факультеті бойынша) ғылыми жұмыстарға жауапты;
    • 5В050300 - «Психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының бірінші жетекшісі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Өзін-өзі тану
    • психология және адам дамуы
    • педагогикалық психология и психология
    • психологиялық кеңес беру
    • тұлғаның қазіргі теориясы
    • психология тарихы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Учебное пособие по дисциплине «Самопознание» для вузов.Участие в проекте разработки новой программы «Самопознание» для  группы  специальностей «Образование»,  Национальный научно - практический  образовательный и оздоровительный Центр «Бөбек»,2012 г.
    • Типовая программа по дисциплине «Самопознание»  для вузов «Өзін-өзі тану» бойынша мектеп оқушыларының жобалау іс-әрекетін ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқау.  
    • 5- 11 сыныптар. Учебно –  методическое пособие для учителей. 2012 г. (Программа 049 «Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи»).
    • «Өзін-өзі тану» пәнін  психологиялық қамтамасыз ету. Учебно -методическое пособие для учителей. 2012 г. (Программа 049 «Нравственно-духовное образование детей и учащейся молодежи»)
    • 3-7 жас аралығындағы балаларға рухани-адамгершілік білім  беруді   психологиялық қамтамасыз ету. Учебно - методическое    пособие    я  психологов, воспитателей и  методистов детской учереждений   2012 г.
    • (Программа 049 «Нравственно-духовное образование детей и  учащейся молодежи») учебно-методических комплексов по следующим предметам:  «Самопознание», «Психология обучения  инностранному языку»,   «Психология труда», «Профессиональная  психология», «Психология  туристической деятельности»,   ҚР ЖОО «Өзін-өзі тану» типтік  бағдарлама

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Жаңа әлеуеметтік-экономикалық жағдайда тұлғаның жеке және кәсіби дамуы  Дәстүрлі түрде өткізілетін Т.Тәжібаев оқулары аясында    өткізілген әл- Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 80-жылдық мерейтойына арналған   «Қазақстандағы практикалық психологияның даму   тарихы, қалыптасуы және перспективасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағында, 27 ақпан 2014ж. 
    • «Государственный язык в области оброзования Республики  Казахстан: Современное состояние и вопросы взаимодействия  культур».  Алматы,  2013г.    
    •  Psychologikal Structure of « Aitys» as a Process of Oral Creative Competition  in Kazakh Traditional Folklore World Academy of Science, Engineering and     Technology. Issue 65 may 2012 Amsterdam The Netherlands.
    • К вопросу о формировании  социальной активности  учащейся молодежи. Психолого-социальная работа в современном   обществе: проблемы и решения: сборник материалов ХІ международной научно- практической конференции, 18-19 апреля 2013 г. / Под  общ.ред.  Ю.П.Платонова. - СПб.: СПбГИПСР, 2013. - 516 с.
    • Санкт-Петербургский государственый институт психологии и  социальной работы ХІ Международная научная-практическая    конференция   «Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и   решения», проходившей 18-19 апреля 2013г.
    • Материалы  IV  республиканской научно-практической конференции Сравнительные исследования в оброзовании в контексте развития интелектуального потенциала личности. Алматы, 11-12 мая 2012г.
    • ІІ Международная научно-практическая конференция «Содержание среднего образования: традиции и перемены». Астана, 14-15 июня 2012г.   
    • Астана, Алматы (Казахстан), Москва, Санкт-Петербург (Россия), Ташкент (Узбекистан), Киев (Украина), Бишкек (Кыргызстан),Могилев   (Беларусь).Материалы Международной научно- практической конференции «Развитие системы педагогического образования в контексте  глобализационных процессов», посвященной 50-летию основания кафедры педагогики евразийского  национального университета.Астана, 17-18 мая, 2012 г.23- 27 стр.
    • Утепбергенова Зинакүл Дүйсенбаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Утепбергенова Зинакүл Дүйсенбаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77054473570

    БІЛІКТІЛІГІ:         

    Зинакүл Дүйсенбайқызы –1978-1981 жылдары Қазақ ауылшаруашылық институтын, 1991 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірді. 1998-2000 жылдары Орта-Азиялық Университеттің педагогика-психология мамандығын бітіріп шықты.

    1976 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында  ауылда жастар үндеуімен қалып еңбек жолын бастады. 1986ж-1997 жылдары Алматы облысы Панфилов ауданында № 23 орта мектепте химия-биология пән мұғалімі болып жұмыс атқарды. 1997ж – 2001 жылдары Талғар ауданы, Бесағаш орта мектебінде еңбек пәні мұғалімі, 2001ж-2008 жылдары осы мектептің оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарды. 2008ж -2010 жылдары Қазақ қыздар пед университетінің Педагогика және психология фак. деканның оқу ісі ж. орынбасары қызметін атқарды. 2008 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Теориялық және практикалық  психология  кафедрасының аға  оқытушысы қызметін атқарып келеді.

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2010 жылғы 25 маусымдағы шешімімен (№7 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК №0004900), кандидаттық диссертация тақырыбы: «Жоғары сынып оқушыларын ауыл шаруашылығына  кәсіби бағдар беру».

    БІЛІМІ:

    • 1998-2000 Орта – Азиялық Университеті, мамандығы Педагог-психолог.

    ҰЙЫМДАРҒА   МҮШЕЛІГІ  ЖӘНЕ  ҚОҒАМДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақ психологиялық қоғамы мүшесі (Қазақстан, Алматы қ);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:  

    • Жоғары мектепте  білім беретін мекемелердегі оқыту, тәрбие, білім беруді жетілдіру мәселелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • G. T. Abitova,     Z. T. Koksheeva, A. A. Kapenova Z.D. Utepbergenova. Psyhoemotional Aspects for Creative Potential Development within the Framework of Schoolchildren Informational Culture Environment.,Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 406-412 406
    • G. T. Abitova., Z.D. Utepbergenova    Self-Reflection as a Tool for the Formation of Information Culture Foundations of Preschool Children. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment,   2020, Volume 8, No. 2
    • Педагогикалық практиканы өткізу әдістемесі оқу-әдістемелік құралы «Педагогика және психология» мамандықтары үшін.Университет  баспасынан шығару үшін РБК –не  ұсынылды
    • Психологиядағы ғылыми зерттеу әдістері. Оқу құралы 2021
    • Мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау әрекетінің  құралдары мен тәсілдерінің психологиялық ерекшеліктері Қазақстан мектебі журналы №3 (1142)     2021
    • «Психолог» мамандығы: мамандықтың ерекшеліктері мен артықшылықтары «Қызықты психология» Республикалық ғылыми-танымдық журнал № 3 2021
    • Педагогикалық тапсырмалар арқылы педагогпсихологтардың кәсіби дайындығын іргелі жетілдірудің психологиялық мүмкіндіктері Конференция материалдарының жинағы 24 ақпан, 2021жыл
    • Бала тәрбиесі –ұлт болашағы: жеке меншік мектепте оқытудың мүмкіндіктері онлайн-конференция, 19наурыз, 2021
    • VI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ 4-6 июня 2021 г. / Киев, УКРАИНА с докладом под названием
    • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
    • Қазақстан мектебі журналы №3 (1142)     2021 ISSN -3409
    • Мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау әрекетінің  құралдары мен тәсілдерінің психологиялық ерекшеліктері
    • «Психолог» мамандығы: мамандықтың ерекшеліктері мен артықшылықтары «Қызықты психология» Республикалық ғылыми-танымдық журнал № 3 2021 ISSN -2227-4537
    • Оқыту мен меңгеру ұғымдарының өзара байланысы проблемаларын шешу бағытындағы зерттеу мәселелері«ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ТРЕНДТЕР» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының материалдары ISBN 978-601-346-084-0 Онлайн конференция 23 сәуір 2021
    • Педагогикалық тапсырмалар арқылы педагогпсихологтардың кәсіби дайындығын іргелі жетілдірудің психологиялық мүмкіндіктері
    • Отбасы тәрбиесінің негізгі педагогикалық және психологиялық мәселелері
    • Болашақ психолог мамандарының зерттеу жұмысын ұйымдастыру мәселелері
    • «ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ « АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 24февраля, 2021 года MATERIALES II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "ACTUAL PROBLEMS OF THEORETICAL AND PRACTICAL PSYCHOLOGY» 24 February, 2021
    • Оқыту мен меңгеру ұғымдарының өзара байланысы проблемаларын шешу бағытындағы зерттеу мәселелері Международной научно-практической онлайн-конференции
    • «Современные тренды в науке и образовании»  23 апреля 2021 год ISBN 978-601-346-084-0-2020
    • Self-Reflection as a Tool for the Formation of Information Culture Foundations of Preschool ChildreJournal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020, 8, 000-000. Pages 181-187 DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.02.12 Published: 15 May 2020
    • Psyhoemotional Aspects for Creative Potential Development within the Framework of Schoolchildren Informational Culture EnvironmentGulbanu T. Abitova1,#,*, Mariyam K. Bapayeva2,#, Zaini T. Koksheeva3,#, Anar A. Kapenova4,# and Zeynekul D. Utepbergenova2, 2019
    • «К вопросу о регулярности и условиях задачи и задания в процессе обучения»  Вестник ЕАГИ  № 3 2019
    • «Жоғары білім беру үдерісінде педагогикалық практиканың маңыздылығы» Халықаралық  ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 02 қазан  2019. Алматы. 154-158-б., 2018
    • «Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» Халықаралық  ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 15-16 наурыз 2018. Алматы. 254-262-б., 2017
    • Қазақ психологиясының 100 жылдығына арналған «Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қазіргі кездегі даму үрдістері мен болашағы» ҮІІ Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. Қазақ психологиялық қоғамының І құрылтай съезі материалдары 7 желтоқсан 2017ж //Психолого-социальная работа в современнм обществе: проблемы и решения. Материалы междунар научно-практ конф. 21-22 04. 2016. Санкт-Петербург.С393-395
    • Байздрахманова Әлия Камидуллақызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Байздрахманова Әлия Камидуллақызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77477020273

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1990-1994 Қарағанды педагогикалық институтының психология және педагогика оқытушысы
    • 21.11.2016 ж. Мәскеу қаласының Халықаралық психологиялық ғылымдар академиясының диссертациялық кеңесімен Психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі бекітілді, Ресей
    • 2019-2020 «Клиникалық психология» Б.Д. Карвасарский атындағы Санкт-Петербург қаласының Психология және психотерапия институты, Ресей.

    Халықаралық және ұлттық деңгейіде 80-нен астам ғылыми мақалалар жарияланды.

    • 1994-2003 жж. Қыркүйек айынан бастап Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік педагогикалық университетінің, педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, Көкшетау қ.
    • 2003-2005 жж. Қазақ-Ресей университетінің Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер  кафедрасының аға оқытушысы, Алматы қ.
    • 2005-2013 жж. Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогика Университетінің,  психология кафедрасының аға оқытушысы, Алматы қ.
    • 2013-2015 жж. Астана қаласындағы EIRL білім беру бағдарламаларының психолог-тренері.
    • 2013-2015 жж. «ADAM»  Еуразиялық Тұлғаны дамыту Институтында оқыту бағдарламаларының психолог-тренері, Астана қ.
    • 2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогика университеті психология кафедрасының аға оқытушысы, Алматы қ.

    ЧЛЕНСТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:

    • 2016 жылы педагогикалық мамандықтар бойынша кәсіби емтиханды, 2021 жылы психология магистрі дәрежесін енгізу бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігіне тест тапсырмаларын әзірлеуші. 2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Қазақ психологиялық қоғамы» ҚБ оқыту бағдарламаларының халықаралық деңгейдегі жаттықтырушысы. 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін  «Ана үйі – Дом Мамы» қоғамдық қорының әйелдер мен балалардың қиын өмірлік жағдайларда қолдау жөніндегі еріктілер тобының жетекшісі.
    • 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Алматы қаласының қылмыстық-түзету жүйесі кафедрасының пенитенциарлық-құқықтық психологиясы туралы ғылыми кеңесші.
    • 2016 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін  №1 облыстық балалар үйінің оқушыларында ауытқуды және әлеуметтік қиындықтардың алдын алу бойынша волонтерлер тобының жетекшісі.
    • 2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Жанұя», отбасылық қолдауға арналған қоғамдық қордың психолог-сарапшысы.
    • 2019 жылдан бастап Қазақстан психологтары Одағының қазақстандық психологиясын дамытудағы сарапшысы.
    • 2018, 2020, 2021 жылдардан бастап студенттік Стартаптардың ғылыми жетекшісі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Дағдарыс және экстремалды психология және психотерапия
    • Психологиялық кеңес беру
    • Педагогикалық психология
    • Отбасылық психология
    • Суицидология
    • Девиантология
    • Виктимология

    ЗЕРТТАУ  ЖОБАСЫ (лары):

    • Медиацияның психологиялық ерекшеліктер мектептегі зорлық-зомбылықтың алдын алудың тәсілі ретінде. (кандидаттық диссертация -Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті), 2016ж.
    • «Жас кәсіпкер», «Бастау бизнес», ҰКП «Атамекен» гранты жобасы аясында, жұмыссыз жастарға, ересектерге жұмысқа орналасу кезінде консультациялық қолдау қызметі, Алматы, 2019ж.
    • Әлеуметтік шиеленіс жағдайында (пандемия) мазасыз баланың отбасымен жұмыс жасау үшін психолог – консультанттарды кәсіби даярлау, , Қазақ ұлттық қыздар педагогика университеті, Алматы қ,     2020 ж.
    • Агрессорлармен жұмыс, «Жанұя» Отбасыны қолдауға арналған қоғамдық қорының жобасы, Алматы қ., 2021ж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Психологиялық портрет құрылымындағы ата-аналық мінез-құлық. Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии» 24 қаңтар, 2020 года
    • «Алгоритм построения образовательных программ по психологии в Республике Казахстан» Х.Т.Шерьязданова, Л.К.Ермекбаевамен бірге.   № 3 2020. «Қазақ білім академиясының баяндамалары» журналы , Нур- Султан қ.
    • «Особенности исследования кризисных состояний у женщин  с высокой степенью  виктимности».  «Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного» Халықаралық 9-шы ғылыми-практикалық конференциясыныңматериалдары . «Тұран» Университеті, 05 мамыр 2020 ж.
    • «О необходимости  проведения психолого - педагогической экспертизы  игрушки в Республике Казахстан». Х.Т. Шерьязданова профессорымен бірге.    «Доклады Казахской Академии образования» журналы №3, 2017, 185-191 б.
    • «Конфликтология как наука в практике подготовки специалистов- медиаторов  высшего звена» Т.Е.  Берсугировоймен бірге  «Доклады Казахской Академии образования» журналы №3, 2018ж.
    • «К вопросу  психологического  насилия  в рамках  казахстанского проекта «Дом Мамы». 31  қазан 2017 жыл. «1 Конгресса  психологов России» және «Новиковские чтения» Халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының материалдары,  Ресей, Ярославль қ.
    • «Психологические особенности насилия в школьной среде»,  «Хабаршы» журналы,  ҚазМемҚызПУ,  73-77 б, 2017 жылдың желтоқсаны.
    • Амирбекова Мархабат Амирбековна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Амирбекова Мархабат Амирбековна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77756074411

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2001-2005 ж.ж.Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылым магистрі (Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университеті);
    • 2013 ж.Педагог-психолог, бакалавр дәрежесі (Абай ат. ҚазҰПУ)
    • Еңбек жолын 2005 жылы Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институтының кафедрасында кабинет меңгерушісі ретінде бастады. 2006-2011 жылдар аралығында аталған институттың жалпы психология кафедрасында оқытушы қызметін атқарды.
    • 2013 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология факультеті, теориялық және практикалық психология кафедрасының аға оқытушы (2014жылдан бері) қызметінде.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Психология

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Отбасындағы тәрбие стилінің бастауыш мектеп оқушысының өзін-өзі бағалауына әсері. //«Хабаршы» журналы «Қазмемқызпу» 2017ж, 38-44б.
    • Бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауының қалыптасуына мұғалімнің оқу іс-әрекетін бағалауының әсері //«Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ғылыми-зерттеушілік және білім беру әрекеті әдіснамасының дамуы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция мареиалдары.85-88б. 13-14 қазан,2017.
    • Заманауи қоғамдағы жастардың психологиялық денсаулық ерекшеліктері// Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» халықаралық ғылыми-практикалық конференция (23 қазан 2020 жыл)156-162б.
    • Психологические аспекты развития креативного мышления студентов вуза // VII международная научно-практическая конференция "challenges in science of nowadays" (26-28 ноября 2020 г. в г. Bашингтон,Сша)600-607.
    • Мектеп жасына дейінгі балалардың агрессивті мінез-құлық модельдерінің қалыптасуындағы жанұя мен тәрбиенің рөлі //«Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру – болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Қайнар университетінің хабаршысы, 3/4 2020жыл.126-131б.
    • «Жоғары оқу орындарында психология пәндерін оқытуда ақпараттық технологияларды пайдалану ерекшеліктері»// «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты Жас ғалымдар арасында Республикалық ғылыми-практикалық конференция.3-5б. 27 қараша, 2020ж. ҚазҰҚПУ.
    • Заманауи оқулық жазуда психодидактикалық тұрғының артықшылықтары// Заманауи оқулық және білім беру құндылықтары атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары.334-337б. Астана, 21 желтоқсан 2020 жыл.
    • Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзіндік анықталуы мен өзін-өзі бағалау ерекшеліктерін теориялық талдау//«Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, 94-98б. 24 ақпан, 2021 жыл.
    • Жеткіншектер агрессивтілігінің ерекшеліктері //«Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы.90-94б.ҚазҰҚызПУ, 24 ақпан, 2021 жыл.
    • Қазіргі мектептерде оқытылатын Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінің педагогикалық-психологиялық маңызы //Академик Т.Т. Тәжібаевтың 111 жылдығына арналған «білім берудегі бәсекеге қабілетті тұлғаны дамытудың қазіргі заманғы тенденциялары» атты XXXII халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті.2021ж, 151-154 б.
    • Студенттердің эмоциялық-ерік сферасының ерекшеліктері // «Адамзаттың ғаламдық мәселелерін шешуде ұлттық психологияның рөлі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 598-601 б.
    • Internet addiction as a global problem of modern society // Психология  XXI столетия // Сб. по материалам  ежегодного  Конгресса  «Психология  XXI  столетия» 425-427 стр.(Новиковские чтения) (Ярославль, 14 – 16 мая  2021)/ Под ред. Козлова В.В. –Ярославль, ЯрГУ, ЯГПУ,  МАПН, 2021 С. 425-428.
    • Бағыбаева Майгүл Илиясқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Бағыбаева Майгүл Илиясқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77474901790

    БІЛІМІ  МЕН  БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1996-2000ж. Алматы қ., Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
    • Факультет - Философия және саясаттану Мамандығы: Психолог, психология оқытушысы
    • 2001-2003ж Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Дәрежесі: психология магистрі
    • 2000 – 2004 ж.ж. Әл-Фараби атындағы № 145 орта мектепте психолог
    • 2004-2005 ж.ж. Алматы Технологиялық Универиситетінің «Информатика және педагогика» кафедрасында оқытушы
    • 2013 – 2015 ж.ж. МКҚП №9 қалалық емханада психолог
    • 2005 жылдан  бері Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық  университетінің «Теориялық және практикалық психология» кафедрасында  аға оқытушы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • - педагогикалық үдерісті психологиялық сүйемелдеу;
    • - балалар мен ата-аналар қарым-қатынасына кеңес беру;
    • - өткір дағдарыс жағдайындағы балаларға кеңес беру;
    • - балалардың жас ерекшеліктерін диагностикалау және түзету;
    • - мұғалімдер, балалар, ата-аналар үшін тренингтер;
    • - кәсіптік бағдар беру бойынша оқушыларға кеңес беру.
    • - өткір дағдарыс жағдайындағы адамдарға кеңес беру;
    • - жүкті әйелдерді психологиялық сүйемелдеу.

    ЖОБАЛАР:

    • «Кәсіптік бағдарлау», в рамках «ДКЗ – 2020», проводимый при поддержке  МТ и СЗ РК и МОН РК (ЮКО, 2014 г.)
    • 2014 год – Проект «Нұр – Бағдар» у при поддержке министерства Образования и науки РК». Диагностика, консультирование, тренинги для детей и родителей.
    • «Инновационные методы проведения профориентационной  работы в школах» (Жамбылская обл.,  2017г. ).
    • Форум выбора профессии «KASIP FEST», проводимый при поддержке Управления образования  г. Алматы (Алматы 2018 г.).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Жеткіншектік кезеңдегі өзіндік қарым-қатынастың ерекшеліктері.
    • Оқушылардың оқу үлгерімінің психологиялық мәселелері.
    • Баланы мектепке психологиялық дайындаудың маңызы.
    • Әйелдердегі бедеуліктің психологиялық факторлары
    • Мамандық таңдау әліппесі
    • Жануарлар мінез-құлқының зерттелу тарихынан
    • Лидерлікті гендерлі тұрғыдан зерттеу
    • Қазіргі қоғамдағы қыздардың тұрмыс құрмауға асықпауы, ал жігіттердің сұр бойдақ болып қалуының психологиялық себептері
    • Жануарлар мінез-құлқының зерттелу тарихынан
    • Жұмыссыз және жұмыс іздеуші азаматтарға кәсіби кеңес беру.
    • Кіші мектеп оқушыларында гендерлік сәйкестіліктің қалыптасуының психологиялық ерекшеліктері.
    • Күйзеліске бейім студенттердің мінез-құлық ерекшеліктері.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

    • Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктері.
    • Оқушылардың оқу үлгеріміне өзіндік бағалаудың әсері.
    • Тұлға қарым-қатынасындағы этникалық ұлттық ерекшеліктер.
    • Девиантты мінез-құлыққа бейім жеткіншектердің мінез-құлық ерекшеліктері.
    • «Жоғарғы сынып оқушыларының агрессивті мінез-құлықтарының туындау себептері».
    • Күйзелістің студенттің денсаулығына әсері.
    • Психологические особенности девиантного подростка на совремменном этапе.
    • Абдраманова Динара Ермаханбетовна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Абдраманова Динара Ермаханбетовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77071114507

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1998-2002 ж.Бастауыш оқыту педагогикасымен әдістемесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, (Қазақстан);
    • 2004 ж.Психология магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, (Қазақстан);
    • 2004 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология институтында, теориялық және практикалық психология кафедрасының аға оқытушы қызметінде.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Бастауыш сынып оқушыларының мінез-құлқындағы қиындықтар.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Бастауыш сынып оқушыларының мінез-құлқының қалыптасуына қарым-қатнаспен өзін-өзі бағалаудың ықпалы.  Абдраманова Д.Е., Қасымова Г.М., Берсугирова Т.Е./ «Заманауи этнопедагогика: тенденциялары мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 2019 ж.
    • Отбасылық кикілжіндердің бала мінез-құлқының қалыптасуына тигізер әсері.
    • Абдраманова Д.Е., Ауталипова У.И./ «Стресс-менеджмент: Стрессті басқару теориясы және практикасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 2019 ж.
    • Мектепалды тобындағы балалардың агрессивті болуына негіз болатын себептер
    • «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24 қаңтар, 2020 жыл
    • Бастауыш сынып оқушыларының алаңдаушылығын төмендетуге бағытталған түзету сабақтарының бағдарламасы «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24 қаңтар, 2020 жыл
    • Мамандық таңдауға әлеуметтік психологиялық  факторлардың ықпалы/Республикалық ғылыми-әдістемелік психологиялық журнал «Жантану мәселелері», №2, 2020 ж.
    • Отбасындағы қақтығыстардың бала психикасына әсері /«Қазіргі мектептегі жас ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие беру мәселелері» Республикалық ғылыми-практикалық онлайн конференция. 10 желтоқсан 2020 ж.
    • Оқушылардың эмоционалдық үйлеспеушілігіне негіз болатын қиындықтар / «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24 ақпан, 2021 ж.
    • Психологиялық кеңес беру және психокоррекция жүргізудің теориялық негіздері/ «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II  халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 24 ақпан, 2021 ж.
    • Аубәкір Айсұлу Сәрсенбайқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Аубәкір Айсұлу Сәрсенбайқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77786226189

    Айсұлу Аубәкір - 2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне түсіп, 2016 жылы жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасын толық меңгеріп шықты. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2016 жылғы 27  маусымдағы шешімімен 5В010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша білім  бакалавры  академиялық дәрежесі берілді. (ЖБ-Б №0085916).

    Қайнар Академиясының 2018 жылғы 22 маусым шешімімен 6М050300-психология мамандығы бойынша  әлеуметтік ғылымдар магистрі академиялық дәрежесі берілді. (ЖООК –М №0126377).

    Еңбек жолын 2018 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің педагогика және психология институтында, теориялық және практикалық психология кафедрасының оқытушы қызметінде.

    2020 жылдың қыркүйек айынан бастап аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінlt 8D11401-Әлеуметтік жұмыс мамандығының докторанты.

    БІЛІМІ:

    • Білім  бакалавры, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, (Қазақстан);
    • Әлеуметтік ғылымдар магистрі, Қайнар Академиясы, (Қазақстан);

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан жас педагог-ғалымдар қауымдастығының мүшесі, (Қазақстан);
    • Қазақстан психологтар қоғамының мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру жұмыстары
    • әлеуметтік қызметкерлердің эмоционалдық интеллектер ерекшеліктері
    • Инклюзивті білім беру

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Әлеуметтік шиеленіс жағдайында (пандемия) мазасыз баланың отбасымен жұмыс жасау үшін психолог – консультанттарды кәсіби даярлау

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Әлеуметтік интеллект» түсінігі» Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана), Халықаралық ғылыми журнал №11/2 (145) 2020;
    • Әлеуметтік қызметкердің эмоционалды интеллект деңгейі мен кәсіби бейімделуінің ерекшеліктерін талдау ҚазҰПУ Хабаршысы, «Əлеуметтану жəне саяси ғылымдар» сериясы №1 2021;

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • The role of emotional intelligence in the professional adaptation of the social worker «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II халықаралық ғылыми-практикалық конференция 24 ақпан, 2021 жыл 422-424 бб.
    • Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді кәсіби бейімдеу: мәні мен проблемасы, «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты халықаралық конференция 07.04.2021 ҚазҰУ
    • Білім беру үрдісінің заманауи технологиялары негізінде психологиялық қызмет көрсетудің тиімділігі/ V халықаралық түркі әлемі зерттеулер симпозиумы, 9-11 қазан, 2018, ISBN978-601-224-964-4
    • Функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың психологиялық негізі: А.Аубәкір /«Рухани жаңғыру» бағдарламасы контексіндегі қазіргі таңдағы психологиялық ғылым мен тәжірибе», Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Алматы, 2018, ISSN 978-601-04-3205-5
    • Тұлғаның дамуына өзіндік бағалаудың әсері: А.Аубәкір /«Замануи қоғамдағы психологиялық ғылым және практика: мәселелері, тәжірбие, болашақ» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 2018, ISBN  978-601-298-673-0
    • Мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасылардағы ата-аналық қатынас мәселелері: А.Аубәкір /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы, «Профессор Х.Т.Шерьязданованың ғылыми қызметіне арналған басылым», Алматы, 2017
    • Магистранттардың педагогикалық қарым-қатынасқа психологиялық даярлығының логикалық-құрылымдық үлгіс: А. Аубәкір, А. Аяпбергенова /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы, «Профессор Х.Т.Шерьязданованың ғылыми қызметіне арналған басылым», Алматы, 2017
    • Балалардағы психосоматикалық бұзылыстардың пайда болу себептері және оның даму кезеңдері: А. Аубәкір, Р. Алибаева /Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы, «Профессор Х.Т.Шерьязданованың ғылыми қызметіне арналған басылым», Алматы, 2017
    • Кулымбаева Алмагуль Карибековна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Кулымбаева Алмагуль Карибековна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77076407828

    Кулымбаева Алмагуль Карибековна - 2001 жылы Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетіне түсіп, 2005 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетін «Педагогика және психология» мамандығы бойынша  толық курсын бітіріп шықты. (ЖБ 0065514). Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының  2005 жылғы  27 мамыр   шешімі  бойынша Педагог-психолог деген біліктілігі   берілді.  2009 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетініне түсіп, мемлекеттік аттестаттау комиссиясының  2011 жылғы  20 маусым  шешімі  бойынша  6М050300- Психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді. (ЖООК-М  0008722).  

    Қазіргі таңда А.Кулымбаевада 50 – ден астам  Халықаралық және Республикалық деңгейде ғылыми мақалалары мен 30 – 5ға жуық біліктілікті арттыру курстарынан  өткен сертификаттары жарыққа шыққан.

    БІЛІМІ:

    • 2005-2009 ж.ж Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті Факультет: Педагогика және психология Мамандық: Педагогика және психология (дипломы үздік)

    БІЛІКТІЛІГІ: ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ:

    • 2009-2011 ж.ж   Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті
    • Магистратура:  6М050300-Психология мамандығы
    • Біліктілігі: Әлеуметтік ғылымдарының магистрі (дипломы үздік)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    •  Қазақ психологиялық қоғамы мүшесі (Қазақстан, Алматы қ);

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жеткіншек жасындағы балалардың қарым-қатынасындағы дау-дамайды  шешудің ерекшеліктері.
    • Жоғары сынып оқушыларының тұлғалық сапаларын  дамытуда арттерапия элементтерін қолдану

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1.«Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу іс-әрекетінің ерекшеліктері» Республикалық ғылыми-педагогикалық әдістемелік журнал. ZAT.KZ №2 (06) наурыз, 2020ж.
    • 2.«Тұлғаның адамгершілік дүниетанымын -қалыптастырудағы психологиялық мәдениет». Кулымбаева А.К. Сақтағанов Б.К.\ Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 23қазан Нұр-сұлтан 2020ж.
    • 3.«Бастауыш сынып оқушыларының  тұлғалық дамуына оқу үлгерімнің әсері» Кулымбаева А.К., Бағыбаева М.И., Нуркасинова Л.М\  «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғылымдар арасындағы Республикалық ғылыми –практикалық конференция.  27қараша Алматы 2020ж
    • 4. «Тұлғаның  танымдық бірлескен іс-әрекетіндегі сыни ойлаудың дамуы» Кулымбаева А.К., Бейсенова Ж.Ж\  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №11/2 (145) 2020ж атты мақала жарық көрді.
    • 5.«Психокоррекция тревожности и самооценки личности младших» Кулымбаева А.К., Қасымова Г.М\ Scientific collection «InterConf» МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Публикация тезисов и статей в сборниках научных конференций по всему миру. Melbourne,Australia 6-8.11 2020ж.
    • 6.Пандемия жағдайында ЖОО-да  «Скиллфолио» онлайн платформасының негізінде «Soft skill»  біліктілігін дамыту» бағдарламасын енгізу тәжірбиесі. Кулымбаева А.К., Аяпбергеова  А.Ж., Бапаева С.Т., Нуркасинова Л.М\  «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II халақаралық ғылыми-практикалық конфернция. 24 ақпан, Алматы 2021ж.
    • 7.«Пандемия жағдайында арт терапияның  балалардың психологиялық денсаулығын сақтаудағы маңызы» Кулымбаева А.К.,Уакасова М.Б.,Ордагулова Д.И. \ Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II халақаралық ғылыми-практикалық конфернция.24 ақпан, Алматы 2021ж. 
    • 8.«Тұлға қарым-қатынасындағы этникалық ұлттық ерекшеліктер» Кулымбаева А.К., Бағыбаева М.И.\  Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II халақаралық ғылыми-практикалық конфернция. 24 ақпан, Алматы 2021ж.
    • 9.«Жанұяда бала тәрбиесіне  ұлттық салт-дәстүрдің әсері»  Кулымбаева А.К., Сангилбаева А.О.\ «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II халақаралық ғылыми-практикалық конфернция 24 ақпан, Алматы 2021ж.
    • 10. «Психологтардың  кәсіби маңызды қасиеттері»  Кулымбаева А.К., Нуркасинова Л.М.\ «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері» атты II халақаралық ғылыми-практикалық конфернция 24 ақпан, Алматы 2021ж.  
    • 11.«Жоғары сынып оқушыларының мамандықты таңдау мотивтерін талдау» Кулымбаева А.К., Бапаева С.Т.\ Қазақстан Республикасының педагогикалық ғылымдар академиясының құрметті академигі, Қазақ білім беру академиясының академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Күләш  Құнантайқызы Құнантаеваның 90жылдығына арналған «Қазақстанда заманауи білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция Алматы, 19март 2021ж
    • 12.«Жеткіншек кезеннің онтогенезде алатын орны және психологиялық рөлі»  Кулымбаева А.К., Студент Арленкеева А.Н.\ «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірбиелік конференция шеңберінде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30жылдығына арналған I «Халықаралық онлайн жиыны Алматы, 15сәуір 2021ж.
    • 13.«Белсіздікке төзімділік және эмоциональды интеллект пандемия жағдайын еңсерудің маңызды шарты ретінде» Кулымбаева А.К.,Бапаева С.Т.\ Абай атындағы  қазақ ұлттық педагогикалық университеті Академик Оразбекова Күләш Айтмолдақызының 80жас мерей тойына арналған «Адамзаттың ғаламдық мәселелерін шешуде ұлттық психологияның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 21сәуір, Алматы, 2021ж.
    • 14.«Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу іс-әрекетіндегі бейімделуінің психологиялық сипаты» .  «Ғылым мен білім саласындағы заманауи трендтер» атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары 23 сәуір , Алматы 2021ж.
    • 15.«К вопросу влияния сети интернет на социализацию молодежи»  Кулымбаева А.К., Сангилбаева А.О.\ МЕЖДУНАРОНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА, ЧФ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ  Свидетельство о регистрации - ПИ No 77-15751 Подписной индекс Агентства "Роспечать" – 36053. Выпуск No1(41) 2021, журнал для психологов.
    • 16. «Фрустрация ұғымының феноменологиялық және теориялық талдауы» Кулымбаева А.К., Бапаева М.Қ. Психоллогия ғылымы мен тәжірбиесінің қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудегі рөлі атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияға және «Қазақ психологиялық қоғамының II-ші съезі. 17мамыр Алматы 2021ж.
    •  
    • Бейсенбаева Жайна Адихановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Бейсенбаева Жайна Адихановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77071171767

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 2005-2009 ж.ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық универсиетті Факультет: Педагогика және психология Мамандық: 050103-Педагогика және психология (дипломы үздік)
    • Біліктілігі: Педагог-психолог
    • 2010-2012 ж.ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық универсиетті Магистратура:  6М050300-Психология мамандығы
    • Біліктілігі: Әлеуметтік ғылымдарының магистрі 2018-2021 жж Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Институт: Педагогика және психология  Мамандығы: 6D010300- Педагогика және  психология
    • Біліктілігі: Философия докторы (PhD)
    • 2009-2012  жылдар аралығында Қайнар университеті колледжінде педагогика және психология  пәнінің оқытушысы 
    • 2012 жылдан бастап Жайна Адиханқызы  «Теориялық және практикалық психология» кафедрасында оқытушы қызметін
    • 2014-2015 жылдар арағында «Педагогика және психология» факультеті  деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін
    • 2015  жылы Өрлеу» Ұлттық білім жетілдіру орталығы атынан «ЖОО білім беру жүйесінің педагогикалық кадрларының біліктілігін  арттыру курсы бойынша  Германия мемлекетінің Дюсселдорф қаласында, Голландия мемлекетінің Амстердам қаласында, Франция мемлекетінің Париж қаласында күндізгі тәжірибелік оқыту курсы

    50 – ден астам  Халықаралық және Республикалық деңгейде ғылыми мақалалары мен 40 - қа жуық біліктілікті арттыру курстарынан  өткен сертификаттары жарыққа шыққан.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    •  Қазақ психологиялық қоғамы мүшесі (Қазақстан, Алматы қ);
    • «EDTECH-KZ» Халықаралық білім орталығының практик-психологы (Қазақстан, Алматы қ).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар беру
    • Білікті, білімді кадрларды дайындап шығару
    • Жоғары оқу орындағы студенттерді жігерлендіру

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Жұмыссыздарға кәсіби бағдар беру арқылы педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету: 2014 ж. Ғылыми жоба;
    • Кәсіби бағдар беру  пәнін мектеп  оқушыларына міндетті пән ретінеде  енгізу (5-11 сынып аралығы);
    • Әр түрлі тақырыптағы психологиялық  және  дамытушылық  әдістер мен тренингтерді  құрастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 2021 y. Pedagogical Foundations of the Technology of Vocational Guidance for Students Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 9. Индексирование: Scopus. Квартил 3. Процентил 57
    • 2021 ж, 17 мамыр. Оқушыларына  кәсіби бағдар беру арқылы психокоррекциялық жұмыстар жүргізу. «Психология ғылымы мен тәжірбиесінің қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудегі ролі» атты Мұқан Әтенұлы Перленбетовтың 60-жылдығына және «Қазақ психологиялық қоғамының» II-ші съезіне арналған халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция, Алматы қ., 347-351 бет
    • 2021 ж. 21 сҽуір. Болашақ  педагогтардың коммуникативтік  мәдениетін қалыптастыру. К.А.Оразбекованың 80 жылдығына арналған «Адамзаттың ғалымдық мәселелерін шешуде ұлттық психологияның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Абай атындағы қазақ ұлттық университетінің баспасы, Алматы қ, 251-254 бет
    • 2021 ж. 21 сәуір. Школьная  медиация  как разрешение и предотвращение споров в образовательной организации. К.А.Оразбекованың 80 жылдығына арналған «Адамзаттың ғалымдық мәселелерін шешуде ұлттық психологияның рөлі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Абай атындағы қазақ ұлттық университетінің баспасы, Алматы қ, 60-63 бет
    • 2021 г. Психологические аспекты профориентации детей дошкольного возраста. XIII Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения научной школы управления образовательными системами». 2 часть, ст.576-579.  г.Москва
    • 2020 y. Pedagogical basis of professional oriented technologies. Journal of  Talent Development and Excellence  - // Vol. 12 No. 3s (2020): 3386 – 3392 s.  Special  Issue Индексирование: Scopus
    • 2020 y. Pedagogical basis of professional oriented technologies in education system Journal of Talent Development and Excellence -//  Vol. 12 No. 1 (2020): Issue 2020/1,  4805 – 4811 s. Индексирование: Scopus 
    • 2020 ж. Қазақстандағы  кәсіби  бағдар  беру  жағдайы мен дамуы. Қазақстанның  ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми журнал. №12/5 (151) 123-126
    • 2020 y. The  importance of  vocational guidance for adolescents in  choosing  a  profession. ҚазҰУ  Хабаршысы. Психология және социология сериясы  Том 73. № 2 ст.184-189
    • 2020 y. Қызығушылықпен  таңдалынған  мамандық – табысты  өмірдің  кілті. Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) Cilt: 4-  Sayı:2 Aralık ISSN: 2587-1331/ 110-114 б
    • 2020 ж. 11 желтоқсан. Возможности  профессиональной ориентации  безработной  молодежи. Ұстаз-ғалым, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Салима Каиржановна Нурмукашеваның 70 жасқа толу мерейтойына арналған  «Қазіргі психология ғылымының теориялық және қолданбалы аспектілері»  атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары,  21-27 б
    •  2020 г. Психологические  особенности профессионального  самоопределения старшеклассников. Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Чебоксары, 1 декабря 2020 г.). – Чебоксары: ИД «Среда»,. ст.319-322  
    • 2020 y. Современные подходы к проблеме организации и изучения профориентационной деятельности в Казахстанской школе. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference  Scientific Community:  Interdisciplinary  Research Hamburg, German 26-28.09. 99-108     
    • 2020 ж. Заман талабына сай мамандықтардың педагогикалық-психологиялық маңыздылығы. Профессор С.М. Жақыповтың 70 жылдығына арналған «Отандық және әлемдік психологияның  жағдайы мен даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары// 144-146 б        
    • 2020 г. К проблеме реализации инновационной деятельности в образовательном пространстве. Материалы международной научно-методической конференции «Состояние и перспективы развития отечественной и мировой психологии», посвященной 70-летию профессора С.М. Джакупова //  ст. 335-338
    • 2020 ж. Жасөспірімдердің   кәсіби бағдарлану барысындағы психологиялық  ерекшеліктерін зерттеу.  Тұран университеті, «Инновациялық даму шартында білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері» тақырыбындағы IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 159-166 б. 
    • 2020 ж. Қосымша білім беру жүйесін қалыптастыру арқылы оқушыларды кәсіби бағдарлау. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелелері» Қазмемқызпу. 24 қаңтар, 2020 жыл. 41-44 б 
    • 2019  ж. Жұмыссыздар тұлғасын кәсіптік бағдарлаудың педагогикалық-психологиялық негіздері. Абай атындағы ҚазҰПУ «Педагогика және психология» ғылыми – әдістемелік журнал. № 1 (38) 47-51 б. 
    •  2019 г. Становление работы по профессиональной ориентации в зарубежной психологической науке XXIV Международный симпозиум, посвященный 95-летию                         В.Э. Чудновского  «Психологические проблемы смысла жизни и акме». Россия, г.Москва. ст.166-170         
    • 2019 ж. Жұмыссыздарға  кәсіби  бағдар берудің теориялық мәселелері. Түркия мемлекеті Нигде университетінің ғылыми басылымдық журналы. Түркия, Нигде қ. 13-17 б
    • 2019 ж. «Жас ғалым-2019» VІI Халықаралық ғылыми-практикалық  конференция материалдары. 22 - ақпан.  –Тараз. 41-42 б.
    • Таипова Зульфия Масимжановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Таипова Зульфия Масимжановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77757921681

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Жоғары. ЖенПУ "Педагогика және психологтар" факультеті Абай атындағы ҚазҰПУ "Педагогика және психология" факультеті. Педагогика ғылымдарының магистрі

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Республикалық жастар ұйымының мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Педагогикалық психология, бастауыш сынып оқушыларының педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік қараусыздық, жасөспірімдердің құндылық бағдарлары

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • 2012ж. "Ана мектеп" әдістемелік жинағында "мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты жіктеу"тақырыбындағы мақала
    • 2013ж. "психологиялық қызмет – жан-жақты тұлғаны қалыптастыру негізі" әдістемелік жинағында "есте сақтау түрлері және оларды дамыту тәсілдері"тақырыбына мақала
    • 2010-2011 жылдары жергілікті "Жаркент өнери" газетінде "адамгершілік сабақтары" айдарында аудандық "Жаркент өнери", облыстық "Огни Алатау", республикалық "Ұйғыр авази" газеттерінде мақалалар жариялады.
    • 2018-жарияланым-Садықов оқулары-V "Қазіргі кезеңдегі ғылым мен білімнің өзекті мәселелері", 2018 ж., Алматы
    • 2019 - жарияланым-Ғалымдардың еуразиялық одағы. Ай сайынғы ғылыми журнал №3 (60)\2019, Мәскеу

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • "Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері"атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
    • "Тарнзактілік талдау мен кәсіби интервенцияның негізгі тақырыптары"
    • "Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында балалар үйіндегі балаларға, жастарға және өмірлік қиын жағдайда қалған балаларға қатысты волонтерлерге тәлімгерлік практикасын енгізу"
    • Акмарал Ғұмырзақ

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Акмарал Ғұмырзақ

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі 

    +77025998683

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Педагогика және психология факультеті, Теориялық және практикалық психология кафедрасының оқытушысы

    Алматы қаласы Республикалық физика-математика мектебінде, педагог-психолог қызметкері (тамыз 2013 – қыркүйек 2018)

    Алматы облысы Еңбекші қазақ ауданы Есік гуманитарлық-экономикалық колледжінің педагогика, психология және өзін-өзі тану пәндерінің оқытушысы (қазан 2012 - тамыз 2013)

    Алматы қаласы Алматы қалалық оқушылар сарайының психологы (қыркүйек 2007 - қыркүйек 2012)

    «Дарынды балаларға – талантты ұстаз» ІХ Республикалық педагогикалық олимпиядасына қатысқаны үшін Сертификат берілді. 3-5 мамыр 2014 ж., Шучье қ-сы.

    «Дарынды балаларға – талантты ұстаз» ІХ Республикалық педагогикалық олимпиядасында «Үздік психолог» номинациясы бойынша марапатталды. 3-5 мамыр 2014 ж., Шучье қ-сы.

    БІЛІМІ:

    • «Педагогика және психология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 2004-2008), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2008 жылғы 05 шілдедегі шешімі бойынша педагогика және психология бакалавры біліктілігі және бакалавр академиялық дәрежесі берілді (ЖБ №0000585)
    • «Психология» мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2010-2012), мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2012 жылғы 09 ақпандағы (№ 3 хаттама) шешімі бойынша әлеуметтік білім магистрі академиялық дәрежесі берілді. (ЖООК – М№ 0009859)
    • 2014 жылдың 24 қарашасы 2015 жылдың 31 қаңтары аралығында ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында үшінші (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша 416 академиялық сағат көлемінде мұғалімдерді оқыту курсын аяқтады (серия М – ІІІ № 011663). «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының Алматы қаласы бойынша Филиалы
    • 2012 жылдың 04-15 маусымы аралығында 72 сағат көлемінде «Өзін-өзі тану» пәнінің мазмұны және оқушылардың түйінді құзіреттіліктерін дамытудың әдістемесі курсына қатысты. «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық білім беру және сауықтыру орталығы
    • 2010 жылдың 21 қарашасы 01 желтоқсаны аралығында 24 сағат көлемінде «Технологии психолого-социальной работы в условиях мегаполиса» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысты. Санкт-петербург мемлекеттік психология және әлеуметтік жұмыстармен қамту институты

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Психология
    • Психологиялық менеджмент
    • Конфликтология негіздері
    • Дамыта оқыту теориясы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Фрустрациялаушы жағдайдағы мінез-құлық және өмірлік күрделі жағдаяттардың психологиялық ерекшеліктері: А.Ғұмырзақ, М.Қ.Бапаева/ Қазақ білім академияларының баяндамалары, №3 2019.- 134-142 бб.
    • Влияние психогимнастики на познавательную деятельность  младшего школьника  в условиях кризиса:  Аяпбергенова А.Ж. Байздрахманова А.К. Гумырзак А. /Қазақ білім академияларының баяндамалары, УДК 159.99
    • Тұлғаның басқару процесіндегі эмоциялы ерікті сферасы: А.Ғұмырзақ, Бапаева С.Т. /Хабаршы, ҚазҰқызПУ№ 1(77)2019
    • Білім беру үрдісінің заманауи технологиялары негізінде психологиялық қызмет көрсетудің тиімділігі: А.Ғұмырзақ, А.С.Аубəкір/ v халықаралық түркі әлемі зерттеулер симпозиумы, 9-11 қазан, 2018, ISBN978-601-224-964-4
    • Жасөспірімдік кезеңдегі суицидті мінез-құлықтың психологиялық ерекшеліктері: А. Акажанова, А. Ғұмырзақ /«Ұлт тағылымы» журналы, Ғылыми-педагогикалық басылым, №3,2011.
    • Қосымша білім беру мекемесінің девиантты мінез-құлыққа бейім жасөспірімдерге психологиялық әсері: А. Ғұмырзақ /«Жантану мәселелері» республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, № 4, 2011 ж, 318-322 б.
    • Бейнелеу өнері арқылы бала бойында қалыптасатын психикалық ерекшеліктер: А. Ғұмырзақ /«Жантану мәселелері» республикалық ғылыми-әдістемелік, психологиялық журналы, № 4, 2008 ж.
    • Сангилбаева Асель Оспановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Сангилбаева Асель Оспановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77019711972

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті - 2005-2009 жж бакалавр деңгейі; «Биология» және «Психология» пәндерінің біліктілік мұғалімі.
    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті - 2009-2011 жж Психология бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі
    • Әлеуметтік ғылымдар магистрі ғылыми дәрежесін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің диссертациялық кеңесі 2011 ж.
    • 2020 жылы PhD докторантураның аяқталуы. Жоспар бойынша қорғаныс 2021-2022 жылдары.
    • 2011-2015 жж Абылай хан атындағы ҚазҰО және ЗТ оқытушысы
    • 2015-2017 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, оқытушы
    • 2017-2020 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті PhD докторантура «Педагогика және психология» мамандығы бойынша
    • 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Педагогика және психология институтының оқытушысы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білікті, білімді кадрларды дайындап шығару
    • Жоғары оқу орындағы студенттерді жігерлендіру

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Әр түрлі тақырыптағы психологиялық  және  дамытушылық  әдістер мен тренингтерді  құрастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 2019 Исследование проблемы интернет – зависимости у студентов педагогических вузов Материалы международного форума ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ «Проблемы непрерывного образования: традиции и инновации» г.Алматы, 4 октября 2018г., том 1, С. 365-368
    • 2019 ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ Научно-методический журнал 2(39) 2019, август, г.Алматы. С. 45-53
    • 2019 Интернет- зависимость: неразвитость ценностно-мировоззренческих форм знания молодежи ХАБАРШЫ (ВЕСТНИК) Серия «Психология» №3 (60), 2019
    • Алматы,2019 С.24-29 Интернет зависимость как фактор искажения ценностных ориентаций Материалы Международной практической конференции «Актуальные проблемы теоретической и практической психологии» 24 января 2020 Том1.Казахский национальный женский педагогический университет С.356-361
    • 2020 апрель Психолого-педагогическая профилактика Интернет-зависимости Материалы международной научно-практической конференции ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ (Санкт-Петербург, 23-24 апрель, 2020г.) С.46-48
    • 2020 май К вопросу о профилактике Интернет-зависимости Психология  XXI столетия // Сб. по материалам  ежегодного  Конгресса  «Психология  XXI  столетия» (Ярославль, 15 – 17 мая  2020)/ Под ред. Козлова В.В. –Ярославль, ЯрГУ, ЯГПУ,  МАПН, С.325-328
    • 2021 ақпан Жанұяда бала тәрбиесіне ұлттық салт-дәстүрдің әсері. «ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ материалдарының жинағы 24 ақпан, 2021 жыл ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ, (Алматы 2021) 286-291бет
    • Ақпараттық- коммуникациялық технологиялардың студенттердің психологиялық үрдістеріне әсері.  «ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ материалдарының жинағы 24 ақпан, 2021 жыл (Алматы 2021) 405-408б.
    • Уакасова Меруерт Бериковна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Уакасова Меруерт Бериковна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77473855539

    БІЛІМІ:

    • 2001-2005 жж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті Факультет: Педагогика және психология  Мамандық: Педагогика және психология мамандығы бойынша толық курс (дипломы үздік)

    Педагог-психолог

    • 2005-2007 жж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті Күндізгі магистратураның толық курсы.

    Біліктілігі:

    • 2007-2010 жылдар аралығында Талдықорған қаласы, Жолдасбеков атындағы «Құқық және экономика академиясында» «Психология» пәнінен оқытушы.
    • 2007-2010 жылдар аралығында Талдықорған қаласы, «Талдықорған бизнес, құқық және жаңа технологиялар колледжінде» штаттық «Психолог» қызметі.
    • 2010 жылдан бастап Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің теориялық және практикалық психология кафедрасында аға оқытушы қызметінде.

    40 – тан астам  Халықаралық және Республикалық деңгейде ғылыми мақалалары мен 30 - ға жуық біліктілікті арттыру курстарынан  өткен сертификаттары жарыққа шыққан.

    ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру тренері.
    • Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінде 6В03102-Психология, 6В01101-Педагогика және психология мамандықтары бойынша Білім беру бағдарламасының оқу жоспарын құрастырушы.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Білікті, білімді кадрларды дайындап шығару
    • Жоғары оқу орындағы студенттерді жігерлендіру
    • Студенттерге және жеке тұлғаларға педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 2016 г. Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы Международная научно-практическая конференция 249-251 бет;
    • 2016 ж. Жастар және ғылым: бүгінгі және болашағы тақырыбындағы студенттер, магистранттар, PhD доктаранттар мен жас ғалымдардың 68-ші республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы 29 сәуір;
    • 2017 г. Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы Международная научно-практическая конференция 19-22 бет;
    • 2017 ж. Жас ерекшелік психологиясы оқу-әдістемелік құрал.
    • 2021 ж. Теориялық және практикалық психологияның өзекті мәселелері атты ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция 24 ақпан.